บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง ให้บริการด้วยระบบ IPM (Integrated Pest Management) "การจัดการแมลงและสัตว์ฟันแทะแบบบูรณาการ" นำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คำนึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็น การสุขาภิบาล (Sanitation) และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทุกระดับทั่วโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะในโรงงานผลิตอาหาร

 

INTERCON Environmental Service

A Professional Approach to Pest Management

"IPM"
Integrated Pest Management

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม – กำจัดแมลง
โดยใช้ระบบ IPM : การจัดการแมลงและสัตว์ฟันแทะแบบบูรณาการ

"IPM" คือระบบที่รวบรวมความสมบูรณ์แบบของการนำเอาสารเคมี มาใช้เท่าที่มีความจำเป็น ด้วยการกำหนดความถี่ห่าง ( Frequency ) และทำบริการด้วยวิธีการใหม่ๆโดยใช้เทคนิคการผสมผสานระหว่างการใช้สารเคมี และไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นการป้องกันการต้านทาน สาร เคมี ของแมลงเพื่อการกำจัดที่ได้ผลและมีความปลอดภัยสูงสุดตลอดจนมีการตรวจเช็ค ติดตามผลหลังการบริการ เป็นรายเดือน, รายไตรมาส การเขียนรายงานสนับสนุนระบบมาตรฐานการจัดการ GMP, HACCP, ISO ฯลฯ

ดังนั้น บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจเม้น จำกัด ตระหนักถงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้มีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะนำเอาระบบ "IPM" มาเผยแพร่ให้กับบริษัท, สำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, อาคารสูง, ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ตลอดจนผู้ที่ต้องการทั่วไป

INTERCON
เข้าใจในชีววิทยาพฤติกรรมของแมลงและสัตว์ฟันแทะ
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นเพื่อลดการปนเปื้อนและการสูญเสีย

 

footer