ประวัติบริษัท (Company Profile)

          บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิด(Pest Management)ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม กลุ่มอาคารทั่วไป บ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้าน ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบันต่างๆและกลุ่มงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบท่อกำจัดปลวกและจำหน่ายเครื่องมือ,อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์กำจัดแมลง ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญมากกว่า 30 ปี

สถานที่ตั้งบริษั

 • สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 83 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  10510
 • Head office : 83 Panya-intra Road, Bangchan Klongsamwa Bangkok 10510

  เบอร์โทรศัพท์  081-645-0860
                          089-692-4466
  โทร. 02-919-2599 , 02-919-2699 
  โทรสาร.02-919-2399
   E-mail : interconpest@gmail.com

                                     วิสัยทัศน์ขององค์กร  (Vision)

เรามุ่งเน้นนำเสนอการบริการที่มีคุณภาพด้วยความสะอาดและความปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี
วิสัยทัศน์
             1. มุ่งมั่นสมานฉันท์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอันเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
             2. รู้ความต้องการของลูกค้าและตอบสนองลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
             3. ดำเนินงานให้บริการอย่างมืออาชีพโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกค้าและสังคม

                                    ภารกิจขององค์กร ( Mission )

เป็นผู้นำด้านบริการป้องกันกำจัดแมลงสัตว์ศัตรูและเครื่องมือ,อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสะอาด ปลอดภัย
ภารกิจ
เป็นบริษัทชั้นนำมุ่งเน้นคุณภาพบริการให้ลูกค้าทุกระดับและให้บริการที่รวดเร็วส่งมอบตามกำหนด

                                 
                             นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

                            (Quality Policy and Quality Objective)

           บริษัท อินเตอร์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพที่จะช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่องานบริการของบริษัท บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพรวมถึงการสร้างมาตรฐานการทำงานขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการควบคุมป้องกันกำจัดปลวกและแมลงของบริษัทจะเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทจะบรรลุผลสำเร็จ บริษัทจึงได้กำหนดและประกาศนโยบายคุณภาพรวมถึงวัตถุประสงค์คุณภาพเพื่อให้พนักงานทุกระดับในบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

                                       นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
 
           เราทำบริการให้ลูกค้ามากกว่าคำมั่นสัญญาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งมอบงานบริการที่ดีมีคุณภาพตรงต่อเวลาและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดโดยใช้เครื่องมือ,อุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยี่และบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสบการณ์และความชำนาญเราจะพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อๆไปให้สมกับที่ลูกค้าได้มอบความไว้วางใจในการบริการของเราด้วยดีตลอดมา   

                           มาตรฐานการให้บริการ ควบคุมป้องกันกำจัดแมลง

ภาระกิจการบริการ

  การให้บริการควบคุมป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนได้แก่ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวันให้หมดไปหรือให้ลดลงเหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า


วัตถุประสงค์คุณภาพบริการ 

     เพื่อให้แน่ใจว่าบริเวณภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างจะปราศจากปลวกแมลงและสัตว์รบกวนพาหะนำโรคต่างๆที่จะเป็นสาเหตุของความเสียหายการเกิดโรคตลอดจนการปนเปื้อนลงสู่อาหารและผลิตภัณฑ์ และยังส่งผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

จุดเด่นการให้บริการ

 การให้บริการที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ามุ่งหวังและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้ :-

1.ความสามารถการให้บริการที่ถูกต้องแม่นยำตรงตามที่โฆษณาไว้การให้คำปรึกษาและการแนะนำอย่างชัดเจน
2.เครื่องมือ-อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพ สะอาด และทันสมัย
3.มีการอบรมทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
4.มีความตั้งใจเอาใจใส่และพร้อมให้บริการลูกค้าและการแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็ว
5.มีความรู้ประสบการณ์และทักษะการบริการเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้า
6.รับประกันความพึงพอใจในงานบริการเช่น การนัดงาน การตรงต่อเวลา การทำบริการอย่างละเอียดกริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม

มาตรฐานด้านการบริการ

1.มีโปรแกรมการป้องกันกำจัดที่มีประสิทธิภาพและได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการของบริษัท
2.มีการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งที่ให้บริการ
3.จัดทำแผนผังโดยการกำหนดจุดที่ตั้งสถานีกำจัดเพื่อการติดตามประเมินผล
4.กำหนดวันและเวลาที่แน่นอนของแต่ละเดือนที่จะให้ทำบริการ
5.เจ้าหน้าที่แต่งกายอยู่ในเครื่องแบบชุดยูนิฟอร์มฟอร์มของบริษัท
6.เจ้าหน้าที่ติดบัตรประจำตัวแสดงถึงการเป็นพนักงานของบริษัท
7.ส่งใบแจ้งยืนยันการบริการและรายละเอียดการทำบริการทุกครั้ง
8.ใช้สารเคมีตามอัตราส่วนผสมที่กำหนดไว้ในฉลากเคมีทุกชนิด
9.จัดทำรายงานการให้บริการทุกๆครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้นการให้บริการ
10.รายงานการสำรวจสถานที่ด้านสุขาภิบาลพร้อมข้อเสนอแนะ

ด้านสารเคมี

1.จัดเตรียมเอกสารเคมีเกี่ยวกับข้อมูลที่บ่งบอกรายละเอียดของเคมีและความปลอดภัย(MSDS)ที่ใช้ทำบริการ ให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้
2.พนักงานได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
3.สารเคมีที่เลือกใช้ป้องกันกำจัดแมลงได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
4.สารเคมีบริษัทจะปรับเปลี่ยนใหม่ให้หากพบว่าเสื่อมสลายหมดสภาพหรือดื้อยา

มาตรฐานด้านเอกสาร

1.บริษัทมีเอกสารแสดงรายละเอียดการบริการทุกครั้งที่ให้บริการ
2.บริษัทมีการจดบันทึกรายงานการให้บริการในแบบฟอร์มโดยอย่างละเอียดสมบูรณ์ทุกขั้นตอนตามจริง
3.สัญญาว่าจ้างจะต้องเซ็นโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย
4.จัดทำรายงานแสดงถึงวิธีการปฏิบัติงานสถานที่ตำแหน่งที่ให้บริการชนิดของแมลงสัตว์รบกวนพาหะนำโรคที่พบ(ถ้ามี)สารเคมีที่ใช้บริการและอัตราส่วนผสม

มาตรฐานด้านความปลอดภัย

1.จะไม่ฉีดพ่นเคมีอบควันหรืออบละอองในขณะที่ลูกค้าปฏิบัติงานอยู่ภายในสถานที่นั้น
2.ส่งรายละเอียดการใช้สารเคมีต่างๆให้ลูกค้าและได้รับการพิจารณาอนุมัติยินยอมให้ใช้ได้ในพื้นที่ทำบริการ
3.สวมใส่ชุดฟอร์มอุปกรณ์ความปลอดภัยให้สอดคล้องกับงานที่เข้าปฏิบัติงาน

มาตรฐานด้านเครื่องมือ-อุปกรณ์

1.เครื่องมือ-อุปกรณ์มีความสะอาดสำหรับการให้บริการและพร้อมการให้บริการทุกครั้ง
2.เครื่องมือ-อุปกรณ์ของบริษัทมีรับการจัดเก็บและดูแลรักษาอย่างถูกต้องเพื่อคงประสิทธิภาพการทำงาน
3.อุปกรณ์ความปลอดภัยของบริษัทได้รับการจัดเก็บดูแลรักษาทำความสะอาดเพื่อคงประสิทธิภาพและพร้อมการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

1.สำรวจพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการกำจัดและสารเคมีที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่
2.จัดทำแบบแผนผังรายละเอียดการทำบริการการรายงาน (REPORT) ให้กับลูกค้าอย่างละเอียด
3.กำหนดวัน-เวลาหรือโปรแกรมการกำจัดแมลงให้ลูกค้ารับทราบและยอมรับ

4.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์
5.สำรวจแหล่งอาศัยและการแพร่ระบาดของแมลงหรือสัตว์รบกวนพาหะนำโรค
6.ปฏิบัติงานตามกรรมวิธีการควบคุม-กำจัดอย่างละเอียดครบถ้วน
7.รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะความร่วมมือต่างๆ
8.บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมกำจัดให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง
9.รับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆจากลูกค้าเพื่อให้สะดวกรวดเร็วโดยติดต่อได้ที่ฝ่ายปฏิบัติการโทร.089-692-4466,081-645-0860 ตลอด 24 ชั่วโมง